Stichting Vrienden - ANBI

Het is dankzij uw giften en donateurbijdragen dat de Stichting Vrienden van Park Rusthoff haar taken voor Park Rusthoff kan uitvoeren. In financieel opzicht is de Stichting Vrienden van Park Rusthoff een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat wil zeggen dat giften en notariële schenkingen aftrekbaar zijn van het belastbaar inkomen, binnen de daarvoor geldende fiscale regels.

Wij hopen u spoedig als nieuwe donateur te begroeten. Voor nadere informatie klik op nevenstaande link Vriend worden of klik op de link aan de linkerzijde van deze pagina.

Door de ANBI status is het mogelijk belastingvrij te schenken. Hoe U dat doet leest U ineen aparte brief; klik hier; u dient een apart formulier in te vullen, voor het formulier klikt U hier.

Conform de richtlijnen van een ANBI dient een aantal gegevens gepubliceerd te worden.

Naam:
Stichting Vrienden van Park Rusthoff

Registratienummer bij Belastingdienst:
811084127

Bankrekeningnummer:
NL25RABO 0357 2443 97

Contact gegevens:
Stichting Vrienden Park Rusthoff,
p/a. Keukenhofdreef 6, 2161 AZ Lisse.

Beleidsplan

Voor meer informatie over het Beleidsplan klik op onderstaande link:
Beleidsplan stichting Vrienden van Park Rusthoff 14-05-2024

Beloningsbeleid Stichting Vrienden van Park Rusthoff

De stichting Vrienden van Park Rusthoff is een vrijwilligersorganisatie, bestaande uit een bestuur, dat benoemd wordt op basis van coöptatie. Daarnaast zijn er een groot aantal donateurs. De bestuursleden ontvangen op geen enkele wijze vergoeding voor hun geleverde prestaties. Zij doen dat onbetaald en vrijwillig. Aantoonbaar gemaakte kosten die bestuursleden maken voor hun activiteiten, zoals de aanschaf van artikelen ten behoeve van de stichting komen voor vergoeding in aanmerking, mits vooraf goedgekeurd door het bestuur.

Doelstelling Stichting Vrienden van Park Rusthoff

De Stichting Vrienden van Park Rusthoff is op 18 maart 2002 opgericht, met als in de statuten geformuleerd doel: “het bevorderen van het behoud en de revitalisering van het monument Park Rusthoff in de gemeente Sassenheim, en voorts al datgene te verrichten dat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords”.

De stichting heeft als belangrijkste inkomstenbron de bijdragen van de ongeveer 600 donateurs, die jaarlijks 15,= euro of meer per donateur inleggen.
De stichting besteedt haar gelden aan projecten die het gebruik van het park stimuleren en objecten die de functie van het park verrijken.

Financieel verslag Stichting Vrienden 2023

Voor meer informatie over het financieel verslag 2022 klik op onderstaande link:
Financieel verslag 2023 Stichting Vrienden Park Rusthoff

Persoonsgegevens en privacy

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU).
Om onze taken goed te kunnen uitvoeren verwerken de Stichting Beheer Park Rusthoff en de Stichting Vrienden Park Rusthoff persoonsgegevens, beide stichtingen hebben de verplichting aan te tonen dat aan de nieuwe wetgeving voldaan wordt. We hebben derhalve onze administratieve procedures tegen het licht gehouden en aangepast waar dat in het kader van de nieuwe wetgeving nodig was. Tevens hebben we op onze website ons privacy statement, een register van verwerkingsactiviteiten en een gegevensmatrix gepubliceerd. Hierin kunnen alle betrokkenen lezen hoe wij omgaan met de aan ons toevertrouwde persoonsgegevens.

Privacystatement

Gegevensmatrix

Register voor de verwerking